metin35

metin35


  GM application

  Share

  Poll

  Bewertung(Assessment)

  [ 2 ]
  11% [11%] 
  [ 5 ]
  28% [28%] 
  [ 1 ]
  6% [6%] 
  [ 10 ]
  55% [55%] 

  Total Votes: 18
  avatar
  HaTTiM

  Posts : 67
  Join date : 2009-08-17

  GM application

  Post  HaTTiM on Sat Aug 22, 2009 2:46 am

  Alter:
  Ich bin 20 Jahre alt im Oktober bereits 21

  Wieso willst du Moderator werden?
  Um sich um das meiste des Forums zu kümmern denn oft muss ein Thread im Main Bereich mal geschlossen werden oder Verwarnungen verteilt werden und im Forum für Ordnung gesorgt werden. Denn ich will viel daran setzen unsere Admins und Moderatoren zu unterstützen.

  Wieviel Erfahrung hast du?
  Da ich bereits Moderator seit einiger Zeit bin kenn ich mich mit dem Job bereits aus auserdem bin ich in den meisten aktiviesten Foren aktiv und immer bereit zu helfen.

  Hast du genug Zeit, das Board durchschnittlich alle zwei Tage zu besuchen und dich zu beteiligen?
  Ja habe ich bin fast jeden Tag online und da jetzt für mich ferien beginnen hab ich noch mehr Zeit.

  Hast du dich schon vor deiner Bewerbung regelmäßig beteiligt?
  Ja habe mich bereits als Moderator bestens meiner Meinung im Forum beteiligt und auch in anderen Bereichen geholfen.

  Hast du viel Geduld im Umgang mit Fragen, die du selber unglaublich dumm findest?
  Dumme Fragen regen immer auf aber ich gebe Tipps, Links, etc. um die Frage zu beantworten.

  Kannst du im Allgemeinen gut mit anderen Menschen umgehen?
  Ja ich kann echt sehr gut mit Menschen aller Art umgehen (können viele im Forum beweisen).

  Warst du schon einmal als Moderator tätig?
  Ja aber nur in diesem Forum sonst als Admin in einer meiner 10 Foren.

  Bist du Verwahnungs/Warnungs los?
  Ja ich habe keine Warnung und keine Verwarnung.

  Nachwort:
  Ich weis viele Kollegen von mir bewerben sich wahrscheinlich auch aber auch ihnen wünsche ich viel Glück dabei ein Mod zu werden.
  Ich habe es nicht zwingend notwendig ein Mod zu werden aber würde mich freuen damit ich dann das Forum etwas schneller und besser in Ordnung halten kann.
  _______________________________________________________________________________________
  Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven king

  Age:
  I'm 20 years old in October 21

  Why do you want to become moderator?
  To get to most of the Forum to care for often has a thread in the main area will be closed times or warnings are distributed and the forum rules should be ensured. Because I want to put a lot of our admins and moderators to assist.

  How much experience do you have?
  Since I already facilitator for some time, I'm having with the job already Also, I am most active in the forums active and always ready to help.

  Do you have enough time, the board on average every two days to visit and you to participate?
  Yes, I'm online almost every day since and now for me to start ferien I have more time.

  Did you even before your application regularly involved?
  Yes I have already as I think the best moderator in the forum and participate in other areas also helped.

  Do you have a lot of patience in dealing with questions that you find yourself incredibly stupid?
  Silly questions always busy but I will give tips, links, etc. in order to answer the question.

  Can you generally good with other people around?
  Yes I do really well with people of all kinds around (many in the forum to prove).

  Have you ever worked as a presenter?
  Yes but only in this forum other than Admin in one of my 10 Forum.

  Are you Verwahnungs / warning on?
  Yes, I had no warning and no warning.

  Epilogue:
  I know many of my colleagues are also likely to apply but I wish them good luck in an S-Mod to be.
  I did not necessarily need an S-Mod to be but would be glad so I updated the forum a little faster and better in order to keep up.
  _________________________________________________________________________________________
  Wiek:
  Jestem 20 lat w 21 października

  Dlaczego chcesz zostać moderatorem?
  Aby dostać się do większości forum do opieki często w wątek główny obszar zostanie zamknięty razy lub ostrzeżenia są dystrybuowane i forum zasady powinny być zapewnione. Ponieważ chcę umieścić wiele naszych administratorów i moderatorów do pomocy.

  Ile masz doświadczenie?
  Ponieważ już ku pewnym czasie Mam z pracy już także, jestem najbardziej aktywnych na forum aktywne i zawsze gotowy do pomocy.

  Czy masz wystarczająco dużo czasu, zarządu średnio co dwa dni, aby odwiedzić i wziąć udział?
  Tak, jestem online prawie codziennie, ponieważ dla mnie i teraz, aby rozpocząć Ferien mam więcej czasu.

  Czy jeszcze przed aplikacji regularnie uczestniczy?
  Tak jak już myślę, że najlepszym moderatora na forum i brać udział w innych dziedzinach również pomogły.

  Czy masz dużo cierpliwości w kontaktach z pytań, że znajdujesz się niewiarygodnie głupi?
  Głupie pytania, zawsze zajęty, ale dam wskazówki, linki, itp. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.

  Czy ogólnie dobra innych ludzi wokół?
  Tak naprawdę dobrze zrobić z ludźmi wokół wszelkiego rodzaju (w tym wiele na forum udowodnić).

  Czy kiedykolwiek pracował jako prezenter?
  Tak, ale tylko na tym forum inne niż administracyjna w jednym z moich 10 Forum.

  Czy Verwahnungs / ostrzeżenie o?
  Tak, miałem żadnego ostrzeżenia i bez ostrzeżenia.

  Epilogue:
  Znam wielu moich kolegów, również mogą stosować także do nich, pragnę im wielu sukcesów jest mod.
  I nie musi być koniecznie mod ale byłbym zadowolony, więc aktualizacja forum trochę szybciej i lepiej, aby nadążyć.
  _________________________________________________________________________________________
  年龄:
  我20岁在10月21日

  你为什么想成为版主?
  去大部分论坛照顾往往有一个线程在主要领域将会封闭次或警告的分布和论坛规则应该得到保障。因为我想花了很多我们的管理员和版主协助。

  多少经验,你有?
  既然我已经促进了一段时间,我无法继续工作,已经另外,我最活跃的在论坛中积极和随时准备提供帮助。

  你是否有足够的时间,理事会平均每两天访问,你参加?
  是的,我在线上几乎每天都有,因为现在的我开始ferien我有更多的时间。

  你甚至在你的申请定期参与?
  是的,我已经为我认为最好的主持人在参加该论坛,并在其他领域也有帮助。

  你有极大的耐心在处理问题,你会发现自己难以置信的愚蠢?
  愚蠢的问题,总是很忙,但我会给予提示,链接等,以回答这个问题。

  总的来说是好的,你与其他人吗?
  是的,我确实与人左右的各种(许多人在论坛来证明) 。

  你曾经担任主持人?
  是的,但只有在本论坛以外的其他管理在我的一个10论坛。

  你是警告?
  是的,我没有任何警告,也没有警告。

  后记:
  我知道我的许多同事也很可能也适用于他们,我祝愿他们取得圆满成功是国防部。
  我并不一定必须是国防部,但我会很高兴,所以我更新了论坛有点更快更好,以跟上。
  ____________________________________________________________________________________
  Età:
  Ho 20 anni in ottobre 21

  Perché vuoi diventare moderatore?
  Per raggiungere la maggior parte del Forum per occuparsi di un thread è spesso la principale in zona sarà chiusa volte o avvisi sono distribuiti e le regole del forum dovrebbe essere assicurato. Perché voglio mettere un sacco di nostri amministratori e moderatori di assistere.

  Quanta esperienza avete?
  Poiché ho già promotore di un po 'di tempo, sto avendo con il lavoro già Inoltre, sono più attivi nel forum attivo e sempre pronto ad aiutare.

  Avete abbastanza tempo, il consiglio di amministrazione, in media, ogni due giorni per visitare e per partecipare?
  Sì, sono online dal momento che quasi ogni giorno e ora per me di iniziare ferien ho più tempo.

  Ti è anche la vostra prima domanda regolarmente coinvolte?
  Sì ho già come penso che il migliore moderatore del forum e partecipare in altre zone anche aiutato.

  Avete un sacco di pazienza nel trattare con le domande che ci si trova incredibilmente stupido?
  Silly domande sempre occupato ma mi darà suggerimenti, collegamenti, ecc, al fine di rispondere alla domanda.

  Può generalmente bene con altre persone intorno?
  Sì fare molto bene con le persone di tutti i tipi di circa (molti nel forum per provare).

  Avete mai lavorato come presentatore?
  Sì, ma solo in questo forum diversi da Admin in uno dei miei 10 Forum.

  Sei fuori di avvertimento?
  Sì, non ho avuto nessun avvertimento e nessun avvertimento.

  Epilogo:
  So che molti dei miei colleghi sono anche probabile che si applicano anche a loro, faccio loro i miei auguri per essere un mod.
  Non ho necessariamente bisogno di essere un mod, ma sarei felice così ho aggiornato il forum un po 'più veloce e migliore al fine di tenere il passo.
  ________________________________________________________________________________________
  Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven

   Current date/time is Fri Dec 14, 2018 2:40 pm